Аспекти между планети


В своето движение по еклиптиката планетите сключват определени ъгли, при което енергиите и качествата им се срещат по хармоничен или по-предизвикателен начин. 

Има главни /мажорни/ и второстепенни /минорни/ аспекти. Главните аспекти се разглеждат съответно ка­то хармонични и стресови. Това са съвпад, квадрат, опозиция, тригон. Разбира се, всички те трябва да се разглеждат в свързаност с цялата карта. По-силно е влиянието на аспекта който предстои да стане точен, следва неговата кулминация и постепенното му отслабване. Допустимите орбиси за всяко едно положение са различни, като най – широки те биват при мажорните аспекти. По-долу ще ви запозная накратко с динамиката която носят.

Съвпад: Ключова дума – акцентиране 0° –  Това е аспект, при който смесеното въздействие на двете планети се проявява много силно в съответния дом който те заемат. Този аспект изпълва с енергия областта, където се намира и я прави фокус в живота на човек. Дали съвпадът ще действа хармонично или стресово, зависи от естеството на двете планети. Венера и Юпитер обикновено се съчетават добре с всички останали планети, но например съвпад на Сатурн с Венера, Юпитер или на Марс с Уран носят стрес и напрежение, в първите случаи поради съвършено различното естество на енергиите, а във втория – пора­ди експлозивността на съвпада между Марс и Уран. Докато човек не се научи да работи конструктивно с тези енергии и да извлича поука от опитностите си, в тази област от живота си ще изпитва трудности.

На практика точен съвпад почти не се среща. Винаги има поне няколко минути разлика между двете планети. Различават се образуващ се съвпад и разпадащ се съвпад. В първия случай по-бързата планета се движи към по-бавната, т.е. точният съвпад пред­стои. Във втория случай е обратното, бързодвижещата се планета се отдалечава, след като е направила съвпад. Във втория случай двете планети са в началото на нов цикъл, подобен на фаза новолуние, и качествата им се изливат спонтанно, но неосъзнато в живота. Изобщо съвпадът е аналогичен на фаза новолуние. Имате на разположение две планетни енергии и може да създадете много конструктивни неща в съответната област. Основното при този аспект е в кой дом се случва. В него е фокусът на изразената активност на двете пла­нети. Много е важно също, дали този съвпад сключва аспект с други планети в картата или стои изолиран. Във вторият случай енергията ще бъде далеч по-концентрирана и в много от случаите проблематична, защото самият съвпад стои изолиран. Колкото и добре да си сътрудничат участващите планети, те трудно ще реализират своят потенциал.

Полусекстил: Ключова дума – Реактивност.  Две планети с дъга и ъгъл от 30° помежду си.

Разглежда се като слаба форма на съвпад, при която енер­гията на двете планети вече не е така фокусирана. Обикно­вено тя свързва два съседни знака и позволява да се напра­ви преход между техните качества, както и между активнос­тите в два съседни дома, ако двете рамена на полусекстила попаднат в два различни дома. В рождената карта полусекстилът показва съвсем естествено начално фокусиране на представата за нещо, към което да се стремим или за кое­то да работим. Тук орбиса е не повече от 0.5°.

Нонагон:  Ключова дума – Изкушение. Съдържа 40°-  произлизащ от разделянето на окръжността на 9 равни части, Според Дейн Ръдиар новилът, който произлиза от вписването в окръжността на три триъгълника, представя ниво на завършеност поради това, че числото девет се смята за число на завършването. Три триъгълника в трите свята. При новила е възможно достигане­то на пълната завършеност на един човешки индивид. В картата той показва, че индивидът може да дойде до разбирането, или ще се стреми към него, че цялостната личност е утроба или матрикс, от която се ражда „висшата“ същност – духовно осъзнатият Аз. Допустим орбис  до 0.5°.

Полуквадрат: Ключова дума – Дразнещ. Ъгъл и дъга от 45° между две планети.

Плане­тите, които са под този ъгъл, представят особени предизви­кателства в живота, свързани с необходимостта от прекрач­ване на ново ниво. Полуквадратът може да се оприличи на първото движение на съзнанието в определена посока. Първата крачка в един процес, изразен по-късно в квадрата, при който е придружена и с действия. Там, където има ъгъл от 45°, полуквадрат между две планети, е необходимо да се преодолее някакъв вид инерция, да се направи крачка напред в нова посока. Допустим орбис – 1°.

Септил. Ключова дума – Последствие. Съдържа 51°25’42″, – произлиза от разделянето на окръжността на 7 равни части. Ключовото значение на септила е „фаталност“. Орбис – 0.5°.

Секстил: Ключова дума – Възможност. Ъгъл и дъга от 60° между две планети. Хармонизиращ и улесняващ аспект, позволя­ва добра организация и осъществяване на идеите. Той работи повече „отвън“, като от външния свят винаги ни идва помощ и подкрепа в дейностите, символизирани от двете планети в съответните домове и знаци. При активиран секстил в картата нещата се случват с лекота.  Орбис – не повече от 3°.

КвинтилКлючова дума – Талант. Ъгъл и дъга от 72° между две планети. Получава се, ако в окръжността впишем пентаграм и по този начин я разделим на пет равни части, всяка от които ще съдържа 72 градуса. Казва се, че този аспект е „спящ“ и се активира в рождената карта на хора, осъзнали себе си като духовни същества и поели по духовния път. Тогава квинтилът доставя духовна енергия и двете планети, които участват в него, внасят своите качества в живота на човек, като подпомагат неговото развитие. При него не трябва да се допуска орбис, по-голям от 1°. Ако в аспекта участва Слънцето, то може да бъде 1,5 до 2°.

КвадратКлючова дума – Предизвикателство. Ъгъл и дъга от 90° между две планети.

Считан за най-трудния аспект поради голямото напрежение, което носи. Квадратът е индикатор, че в съответните области от живота и дейностите, показани от участващите планети, трябва да се внесат промени. Трябва да се разрушат стари, закостенели структури, кармични мо­дели в мисленето, емоциите и привичките. Освободената енергия обаче е огромна и дава възможност за голям напредък, за работа върху себе си и реализиране на проекти във външния свят. Преструктуриране е една от ключовите думи за квадрата. Той принуждава да обърнем внимание на планетните енергии, които го съставят, и да намерим начин да ги използваме конструктивно, макар и често по много болезнен начин. Квадратът ни принуждава да осъзнаем и интегрираме две много различни страни от нашата същност, два много различни енергийни потока, кои­то ни изграждат като мислене и психика.  Орбис – 7. За Слънце и Луна до 9- 10°.

Тригон: Ключова дума – Поток. Ъгъл и дъга от 120° между две плане­ти.

След напрежението на квадрата следва най-хармоничният аспект, позволяващ енергията на две планети да създава хармония и лекота във вътрешния ни свят. Тригонът дава способ­ност за спонтанно намиране на най-добрите разрешения. Няколко тригона в рождения хороскоп носят дори леност. Тригонът създава добри условия поради това, че образу­ващите го планети са най-често в един и същ елемент и взаимно се подпомагат и стимулират проявата си. Според кармичната астрология това е израз на капитал, натрупан в ми­нали прераждания поради добра работа със съответните планетни енергии.

Орбис – не по-голям от 7°. За Слънце и Луна до 9- 10°.

Квадрат и половинаКлючова дума – Оскърбяващ. (Сескиквадрат) ъгъл от 135° (90 + 45).

Наричат този аспект кармичен. Всъщност самият квад­рат е кармичен аспект, показващ необходимостта от разрушаване на стари мисловни и емоционални модели и изработ­ване на нови. Към него се прибавя и показаното от полуквадрата необходимо движение на съзнанието. Обикновено цялостната картина, интерпретирана съобразно дома и знака, показва много точно кармични уроци, които водят до повтарящо се напрежение, или едни и същи ситуации в настоящия живот, върху които човек е принуден да работи, независимо дали го прави съзнателно или не. Орбис 1°

Биквинтил – 144°. Ключова дума – Хармоничен на ментално ниво.  Състои се от два квинтила и има подобно значение на квинтила. За отбелязване е, че числото 144 е едно от най-почитаните в християнската религия. В хороскопа е свързано с изработване на високи духовни доб­родетели, нещо, което ще бъде улеснено от качествата на планетите, участващи в него. Орбис – 1°. Когато е между Слънце-Луна – 2°.

Куинконс: Ключова дума – Приспособяване. Ъгъл и дъга от 150° между две пла­нети.

Куинконсът е с непредсказуем ефект. Той съдържа в се­бе си два много различни по своето естество аспекта – 60° + 90°, секстил и квадрат. Напрежението на квадрата тук е впрегнато на работа заедно с улесняващия характер на секстила. Куинконсът носи внезапни обрати. Той свързва астрологични знаци, чиято ха­рактеристика не позволява да бъдат съчетани по хармоничен начин. Например Телец и Стрелец, Козирог и Близнаци, Овен – Дева и т.н. Описаната комбинация налага търсене на изход, което може да наклони куинконса или към хармонична реализация на предхождащия го тригон (120°), или към осъзнаването чрез противопоставяне на следващата го опозиция (180°). Куинконсът е също много творчес­ки аспект, понеже тласка към намиране на нестандартни, непредсказуеми разрешения. Допустим орбис 2°.

Опозиция: Ключова дума – Съзнание. Ъгъл и дъга от 180° между две планети.

Опозицията е наречена „аспект на осъзнаването“. Тя събужда вниманието ни по отношение на вътрешен проблем и можем да я сравним с опит да съчетаем в едно два изразени полюса в живота си. Осъзнаването става много често чрез противопоставяне. Този аспект налага, да видим нещата от две страни, да бъдем обективни. Нараства съзнателният подход в живота ни. Това е урокът на опозицията. Трябва да се научим да интег­рираме „аз“ с „не-аз“. Опозицията разделя хороскопа на две половини и подчертава една от двойките астрологични зна­ци. Трябва да вникнем в значението на тази ос. Допустим орбис 7°.

Нели Станева

17.10.2013

снимка: ParallelVision

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.